הנחיות מרחביות

אוגדן הנחיות מרחביות - דברי הסבר

אחד החידושים שמביא עמו תיקון 101 לחוק התו"ב הוא קביעת הנחיות מרחביות ע"י הועדה ופרסומן לכלל הציבור.

להלן סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה אשר נכנס לתוקפו ביום 01.01.16:

 א.  העדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

 ב.  הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר האוצר.

 ג.  הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.

 ד.  ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלב       מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 145(א1); הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.

 ה.  לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות.

 ו.  הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 1א או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.

 ז.  הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

 ח.  על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם לא נמסר מידע להיתר כאמור בסעיף 145(א1) – ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה.

 ט.  רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים האמורים בסעיף קטן (ב), אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע בהן.

 

מטרת אוגדן ההנחיות:

קביעת הנחיות מרחביות בשכונות עתלית, קיסריה והנחיות נוספות במרחב התכנון של המועצה:

  • בינוי - גבהים וקומות, מרתפים, שטחים, גדרות, פתרון אשפה, מערכות על הגג ועוד
  • פרטי פיתוח
  • חומרי גמר
  • חניות - מיקום כניסה למגרשים
  • מפלסי 0.00 וגובה הבנין

אוגדן הנחיות מרחביות - קיסריה שכונות 12,13

אוגדן הנחיות מרחביות - עתלית שכונה 384

אוגדן הנחיות מרחביות - עתלית שכונה 376

אוגדן הנחיות מרחביות - בת שלמה חלקות חקלאיות

אוגדן הנחיות מרחביות - איסור על הקמת קמינים מעץ במרחב התכנון של המועצה