הנחיות להקמת בריכות שחיה

הנחיות להקמת בריכות שחיה

הקמת בריכת שחיה במגרש, הינה עבודה הטעונה היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.

בריכת השחיה תתוכנן בהתאם לתקנות התכנון והבניה חלק כ"א: 'בריכות שחיה'

קישור להנחיות איגוד ערים להקמת בריכות שחיה

קישור להנחיות מנכ"ל החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ